Privacybeleid

Privacybeleid van iotty

Deze Applicatie host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.


Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

   

   

   

Samenvatting van het beleid

   

   

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

 • Analyses

  • Google Analytics, Google Analytics met geanonimiseerd IP en Alexa Metrics

   Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

 • Apparaattoestemmingen voor toegang tot Persoonsgegevens

  • Apparaattoestemmingen voor toegang tot Persoonsgegevens

   Persoonsgegevens: HomeKit-toestemming; Toestemming voor precieze locatie (doorlopend); Toestemming voor precieze locatie (niet-doorlopend)

 • Contact met de Gebruiker

  • Contactformulier

   Persoonsgegevens: e-mailadres

  • Mailinglijst of nieuwsbrief

   Persoonsgegevens: e-mailadres; voornaam

 • Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EU

  • Doorgifte van Persoonsgegevens van de EU en/of Zwitserland naar de VS op basis van het Privacyschild, Doorgifte van Persoonsgegevens naar landen die Europese normen garanderen, Doorgifte van Persoonsgegevens naar het buitenland op basis van toestemming, Doorgifte van Persoonsgegevens naar het buitenland op basis van standaardcontractbepalingen en Andere rechtsgronden voor doorgifte van Persoonsgegevens naar het buitenland

   Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes

 • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

  • Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets

   Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens

 • Ondersteunings- en contactverzoeken beheren

  • Zendesk

   Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

 • Toegang tot accounts van externe services

  • Toegang tot de Facebook-account

   Machtigingen: Toegang tot privé-gegevens

  • Toegang tot de Google Drive-account

   Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

 • Verwerking van betalingen

  • Paypal

   Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

   

Verdere informatie over Persoonsgegevens

   

 •    
  • Push-meldingen

   Deze Applicatie kan push-meldingen naar de Gebruiker verzenden.


  • Unieke identificatie van apparaten

   Deze Applicatie kan Gebruikers tracken door een unieke identificatie op te slaan, voor analysedoeleinden of voor het opslaan van Gebruikersvoorkeuren.


  • Gebruikersidentificatie via een 'universally unique identifier' (UUID)

   Deze Applicatie kan Gebruikers volgen door het opslaan van een zogehete 'universally unique identifier' (afgekort UUID) voor analytische doeleinden of voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren, het blijft geactiveerd tussen het actief zijn van de Applicatie en updates, maar is verloren als de gebruiker de Applicatie verwijderd. Een herinstallatie creërt een nieuw UUID.


  • Persoonsgegevens die via andere bronnen dan de Gebruiker worden verzameld

   De Eigenaar van deze Applicatie kan op rechtmatige wijze Persoonsgegevens ten aanzien van Gebruikers hebben verzameld zonder dat zij daarvan op de hoogte waren, door ze te hergebruiken of van derden te verwerven op de gronden vermeld in het artikel over de rechtsgrond voor verwerking.
   Indien de Eigenaar Persoonsgegevens op een dergelijke manier heeft verzameld, kunnen Gebruikers specifieke informatie over de bron vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.


  • Analyse en voorspellingen op basis van de Gegevens van de Gebruiker (“profilering”)

   De Eigenaar kan de Persoons- en Gebruiksgegevens die verzameld zijn via deze Applicatie gebruiken om Gebruikersprofielen te maken of bij te werken. Met dit type Gegevensverwerking kan de Eigenaar de keuzes, voorkeuren en het gedrag van de Gebruiker evalueren voor de doeleinden die in het betreffende artikel van dit document worden beschreven.
   Gebruikersprofielen kunnen ook worden aangemaakt met behulp van geautomatiseerde tools zoals algoritmen, die ook door derden kunnen worden geleverd. Om meer te weten te komen over de uitgevoerde profileringsactiviteiten, kunnen Gebruikers de relevante artikelen van dit document raadplegen.
   De Gebruiker heeft altijd het recht bezwaar te maken tegen dit soort profileringsactiviteiten. Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kan de Gebruiker het artikel van dit document raadplegen waarin de rechten van de Gebruiker worden beschreven.


  • Geautomatiseerde besluitvorming

   Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een beslissing die rechtsgevolgen of vergelijkbare significante gevolgen voor de Gebruiker kan hebben, uitsluitend met technologische middelen wordt genomen, zonder enige menselijke tussenkomst.
   Deze Applicatie kan met de Persoonsgegevens van de Gebruiker beslissingen nemen die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op geautomatiseerde processen in overeenstemming met de in dit document beschreven doeleinden.
   Deze Applicatie maakt van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen gebruik voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de Gebruiker en de Eigenaar, dan wel op basis van uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker, indien deze toestemming wettelijk vereist is.
   Geautomatiseerde besluiten worden genomen met behulp van technologische middelen - meestal gebaseerd op algoritmen op basis van vooraf gedefinieerde criteria - die ook door derden kunnen worden geleverd. De overweging achter de geautomatiseerde besluitvorming is:

   • om het besluitvormingsproces mogelijk te maken of anderszins te verbeteren;
   • om Gebruikers een eerlijke en onbevooroordeelde behandeling geven op basis van consistente en uniforme criteria;
   • om de potentiële schade als gevolg van menselijke fouten, persoonlijke vooroordelen e.d. die kunnen leiden tot discriminatie of onevenwichtigheid in de behandeling van personen e.d., te beperken;
   • om het risico te beperken dat de Gebruiker zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Voor meer informatie over de doeleinden, de eventuele diensten van derden en de specifieke beweegredenen voor geautomatiseerde besluiten die in deze Applicatie worden gebruikt, kunnen Gebruikers de relevante artikelen in dit document raadplegen.
  • Gevolgen van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor Gebruikers en rechten van Gebruikers op wie deze van toepassing zijn


   Gebruikers op wie een dergelijke verwerking van toepassing is, kunnen daarom specifieke rechten uitoefenen die erop gericht zijn de potentiële gevolgen van de genomen geautomatiseerde besluiten te voorkomen of anderszins te beperken. Gebruikers hebben in het bijzonder recht om:

   • uitleg te krijgen over elk besluit dat wordt genomen ten gevolge van geautomatiseerde besluitvorming en het hun standpunt ten aanzien van dit besluit kenbaar te maken;
   • een beslissing aan te vechten door de Eigenaar te vragen deze te heroverwegen of op een andere basis een nieuwe beslissing te nemen;
   • bij een dergelijke verwerking om menselijke interventie van de Eigenaar te verzoeken en deze te verkrijgen.
  • Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kunt u als Gebruiker het artikel van dit document ten aanzien van de Gebruiker raadplegen.


 •    

   

Contactinformatie

   

 •    
  • Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

   IOTTY SRL - P.IVA: 01825040932

   Eigenaar contact-e-mailadres: iotty@iotty.com


 •    

   

   

   

Volledige tekst van het beleid

   

   

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

IOTTY SRL - P.IVA: 01825040932

Eigenaar contact-e-mailadres: iotty@iotty.com

Soorten verzamelde Gegevens

Onder het soort gegevens dat deze Applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookie; Gebruiksgegevens; e-mailadres; voornaam; Toestemming voor precieze locatie (doorlopend); Toestemming voor precieze locatie (niet-doorlopend); HomeKit-toestemming; verschillende Gegevenstypes.

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.

Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie.

Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Applicatie haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.

Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar.

Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Applicatie of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Applicatie dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Applicatie en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.

De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Applicatie (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt ("opt-out"), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.


Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.


Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.


Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van de verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kan detecteren, en voor de volgende doeleinden: Toegang tot accounts van externe services, Analyses, Contact met de Gebruiker, Interactie met externe sociale netwerken en platforms, Verwerking van betalingen, Ondersteunings- en contactverzoeken beheren, Apparaattoestemmingen voor toegang tot Persoonsgegevens en Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EU.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

Facebook-machtigingen die worden gevraagd door deze Applicatie

Deze Applicatie kan vragen om Facebook-machtigingen om activiteiten uit te voeren met de Facebook-account van de Gebruiker en om gegevens hieruit op te halen, waaronder ook Persoonsgegevens. Met deze dienst kan deze Applicatie verbinding maken met de account van de Gebruiker op het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook Inc.

Voor meer informatie over de volgende machtigingen gaat u naar Documentatie over Facebook-machtigingen en naar Privacybeleid van Facebook.

De gevraagde machtigingen zijn de volgende: Basisinformatie en Toegang tot privé-gegevens.

Apparaattoestemmingen voor toegang tot Persoonsgegevens

Afhankelijk van het specifieke apparaat van de Gebruiker, kan deze Applicatie bepaalde toestemmingen vragen die toegang geven tot de apparaatgegevens van de Gebruiker, zoals hieronder wordt beschreven.

Deze toestemming moet standaard door de Gebruikers worden gegeven voordat toegang tot de betreffende informatie kan worden verkregen. Nadat toestemming is gegeven, kan de Gebruiker deze toestemming ook op elk moment weer intrekken. Gebruikers kunnen deze toestemmingen intrekken via de apparaatinstellingen of contact opnemen met de Eigenaar voor ondersteuning via de in dit document verstrekte contactgegevens.

De precieze procedure voor het beheren van de app-toestemmingen kan afhangen van het apparaat en de software van de Gebruiker.

Let erop dat het intrekken van de toestemmingen gevolgen kan hebben voor het correct functioneren van deze Applicatie.

Als de Gebruiker een van de hieronder aangegeven toestemmingen geeft, kunnen de betreffende Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt (i.e. geraadpleegd, gewijzigd of verwijderd) door deze Applicatie.

HomeKit-toestemming

Wordt gebruikt voor toegang tot het HomeKit-kader waarmee deze interactieve app kan communiceren met fysieke accessoires in de omgeving van de Gebruiker.

Toestemming voor precieze locatie (doorlopend)

Wordt gebruikt voor toegang tot de precieze locatie van het apparaat van de Gebruiker. Deze Applicatie kan locatiegegevens van de Gebruiker verzamelen, gebruiken en delen om diensten te verlenen op basis van locatie.

Toestemming voor precieze locatie (niet-doorlopend)

Wordt gebruikt voor toegang tot de precieze locatie van het apparaat van de Gebruiker. Deze Applicatie kan locatiegegevens van de Gebruiker verzamelen, gebruiken en delen om diensten te verlenen op basis van locatie.

De geografische locatie van de Gebruiker wordt bepaald op een manier die niet doorlopend is. Dit betekent dat deze Applicatie de precieze locatie van de Gebruiker niet op een doorlopende basis kan bepalen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

 • Analyses


  De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

  Google Analytics (Google LLC)


  Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
  Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.


  Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid Opt Out.

  Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google LLC)


  Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
  Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
  Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.


  Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid Opt Out.

  Alexa Metrics (Alexa Internet, Inc.)


  Alexa Metrics is een analyseservice die wordt aangeboden door Alexa Internet, Inc.


  Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid Opt Out. • Apparaattoestemmingen voor toegang tot Persoonsgegevens


  Deze Applicatie vraagt Gebruikers om bepaalde toestemmingen waarmee het toegang verkrijgt tot de apparaatgegevens van de Gebruikers, zoals hieronder wordt beschreven.

  Apparaattoestemmingen voor toegang tot Persoonsgegevens (deze Applicatie)


  Deze Applicatie vraagt Gebruikers om bepaalde toestemmingen waarmee het toegang verkrijgt tot de apparaatgegevens van de Gebruikers, zoals in dit document wordt beschreven.


  Verwerkte Persoonsgegevens: HomeKit-toestemming; Toestemming voor precieze locatie (doorlopend); Toestemming voor precieze locatie (niet-doorlopend). • Contact met de Gebruiker


  Contactformulier (deze Applicatie)


  Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Applicatie toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.


  Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres.

  Mailinglijst of nieuwsbrief (deze Applicatie)


  Door registratie voor de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst van contacten die emailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard in relatie met deze Applicatie. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt voor deze Applicatie of na het doen van een aankoop.


  Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres; voornaam. • Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EU


  De Eigenaar mag binnen de EU verzamelde Persoonsgegevens alleen op basis van een specifieke rechtsgrond doorgeven aan derde landen (d.w.z. een land dat geen deel uitmaakt van de EU). Een dergelijke doorgifte van Persoonsgegevens is gebaseerd op een van de hieronder beschreven rechtsgronden. Gebruikers kunnen bij de Eigenaar navragen welke rechtsgrond van toepassing is op elke specifieke dienst.

  Doorgifte van Persoonsgegevens van de EU en/of Zwitserland naar de VS op basis van het Privacyschild (deze Applicatie)


  Als dit de rechtsgrond is, wordt de doorgifte van Persoonsgegevens vanuit de EU of Zwitserland naar de VS uitgevoerd overeenkomstig het Privacyschild tussen de EU en de VS en Zwitserland en de VS. Persoonsgegevens worden in het bijzonder doorgegeven aan diensten die zelf een verklaring afleggen in het kader van het Privacyschild en daarmee een passend beschermingsniveau van deze doorgegeven gegevens garanderen. Alle diensten staan vermeld in het relevante artikel van dit document en de diensten die het Privacyschild naleven kunnen worden onderscheiden door hun privacybeleid te controleren en eventueel ook door specifiek te controleren op naleving van het Privacyschild in de officiële Privacyschildlijst. Het Privacyschild garandeert Gebruikers ook specifieke rechten waarvan de meest actuele stand van zaken te vinden is op de website van het US Department of Commerce.
  Persoonsgegevens mogen uitsluitend vanuit de EU of Zwitserland naar de VS worden doorgegeven naar diensten die niet of niet meer zijn aangesloten bij het Privacyschild op basis van andere geldige rechtsgronden. Gebruikers kunnen de Eigenaar vragen om meer informatie over dergelijke rechtsgronden.


  Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes.

  Doorgifte van Persoonsgegevens naar landen die Europese normen garanderen (deze Applicatie)


  Als dit de rechtsgrond is, wordt de doorgifte van Persoonsgegevens vanuit de EU naar derde landen uitgevoerd overeenkomstig een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.
  De Europese Commissie neemt voor specifieke landen adequaatheidsbesluiten wanneer zij van oordeel is dat dat land over normen inzake de bescherming van Persoonsgegevens beschikt en levert die vergelijkbaar zijn met de normen die in de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming zijn vastgesteld. Gebruikers kunnen een bijgewerkte lijst van alle adequaatheidsbesluiten vinden op de website van de Europese Commissie.


  Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes.

  Doorgifte van Persoonsgegevens naar het buitenland op basis van toestemming (deze Applicatie)


  Als dit de rechtsgrond is, wordt de doorgifte van Persoonsgegevens vanuit de EU naar derde landen slechts uitgevoerd indien de Gebruiker uitdrukkelijk met een dergelijke doorgifte heeft ingestemd, na op de hoogte te zijn gebracht van de mogelijke risico's als gevolg van het ontbreken van een adequaatheidsbesluit en van passende waarborgen.
  In dergelijke gevallen informeert de Eigenaar de Gebruikers op gepaste wijze en verkrijgt hij hun uitdrukkelijke toestemming via deze Applicatie.


  Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes.

  Doorgifte van Persoonsgegevens naar het buitenland op basis van standaardcontractbepalingen (deze Applicatie)


  Als dit de rechtsgrond is, wordt de doorgifte van Persoonsgegevens vanuit de EU naar derde landen uitgevoerd door de Eigenaar overeenkomstig standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie worden vastgesteld.
  Dit betekent dat de ontvangers van de Gegevens zich ertoe hebben verbonden de Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de normen voor gegevensbescherming die zijn vastgelegd in de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor verdere informatie kunnen Gebruikers contact opnemen met de Eigenaar via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt.


  Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes.

  Andere rechtsgronden voor doorgifte van Persoonsgegevens naar het buitenland (deze Applicatie)


  Als er geen andere rechtsgrond van toepassing is, worden Persoonsgegevens alleen van de EU naar derde landen doorgegeven als aan ten minste één van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de Gebruiker en de Eigenaar of voor de uitvoering van op verzoek van de Gebruiker genomen precontractuele maatregelen;
  • de doorgifte is noodzakelijk voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de Gebruiker tussen de Eigenaar en een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon gesloten overeenkomst;
  • de doorgifte is noodzakelijk wegens gewichtige redenen van algemeen belang;
  • de doorgifte is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • de doorgifte is noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de Gebruiker of van andere personen, indien de Gebruiker lichamelijk of juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven. In dergelijke gevallen informeert de Eigenaar de Gebruiker over de rechtsgrond waarop de doorgifte is gebaseerd via deze Applicatie.
 • Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes. • Interactie met externe sociale netwerken en platforms


  Met dit type diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina's van deze Applicatie.
  De interactie en informatie die worden verkregen door deze Applicatie worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociale netwerk.
  Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.
  We raden u aan om uit te loggen van de betreffende diensten om ervoor te zorgen dat de in deze Applicatie verwerkte gegevens niet opnieuw worden gekoppeld aan het profiel van de Gebruiker.

  Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets (Facebook, Inc.)


  De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Facebook, Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is.


  Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. • Ondersteunings- en contactverzoeken beheren


  Met dit soort diensten kan deze Applicatie ondersteunings- en contactverzoeken beheren die via e-mail of op andere wijze worden ontvangen, zoals het contactformulier.
  De verwerkte Persoonsgegevens zijn afhankelijk van de door de Gebruiker in de berichten verschafte informatie en het gebruikte communicatiemiddel (b.v. een e-mailadres).

  Zendesk (Zendesk, Inc.)


  Zendesk is een dienst voor het beheren van ondersteunings- en contactverzoeken die wordt aangeboden door Zendesk Inc.


  Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. • Toegang tot accounts van externe services


  Met dit soort diensten heeft deze Applicatie toegang tot Gegevens van uw account op een externe service en kan hierop acties uitvoeren.
  Deze services worden niet automatisch ingeschakeld, maar deze vereisen de uitdrukkelijke machtiging van de Gebruiker.

  Toegang tot de Facebook-account (Facebook, Inc.)


  Met deze dienst kan deze Applicatie verbinding maken met de account van de Gebruiker op het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook Inc.


  Gevraagde toestemmingen: Toegang tot privé-gegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

  Toegang tot de Google Drive-account (Google LLC)


  Met deze dienst kan deze Applicatie verbinding maken met de account van de Gebruiker Google Drive, aangeboden door Google LLC.


  Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. • Verwerking van betalingen


  Met betalingsverwerkingsdiensten kan deze Applicatie betalingen verwerken die per creditcard, bankoverschrijving of op andere wijze worden uitgevoerd. Om een betere beveiliging te bereiken, deelt deze Applicatie uitsluitend de informatie die nodig is om de transactie uit te voeren met de financiële instellingen die de transactie verwerken.
  Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten met facturen of kennisgevingen over de betaling.

  Paypal (PayPal Inc.)


  PayPal is een betalingsdienst die wordt aangeboden door PayPal Inc., waarmee Gebruikers online kunnen betalen.


  Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

  Verwerkingslocatie: Zie het privacybeleid van PayPal – Privacybeleid.Verdere informatie over Persoonsgegevens

 • Push-meldingen  Deze Applicatie kan push-meldingen naar de Gebruiker verzenden.
 • Unieke identificatie van apparaten  Deze Applicatie kan Gebruikers tracken door een unieke identificatie op te slaan, voor analysedoeleinden of voor het opslaan van Gebruikersvoorkeuren.
 • Gebruikersidentificatie via een 'universally unique identifier' (UUID)  Deze Applicatie kan Gebruikers volgen door het opslaan van een zogehete 'universally unique identifier' (afgekort UUID) voor analytische doeleinden of voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren, het blijft geactiveerd tussen het actief zijn van de Applicatie en updates, maar is verloren als de gebruiker de Applicatie verwijderd. Een herinstallatie creërt een nieuw UUID.
 • Persoonsgegevens die via andere bronnen dan de Gebruiker worden verzameld  De Eigenaar van deze Applicatie kan op rechtmatige wijze Persoonsgegevens ten aanzien van Gebruikers hebben verzameld zonder dat zij daarvan op de hoogte waren, door ze te hergebruiken of van derden te verwerven op de gronden vermeld in het artikel over de rechtsgrond voor verwerking.
  Indien de Eigenaar Persoonsgegevens op een dergelijke manier heeft verzameld, kunnen Gebruikers specifieke informatie over de bron vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.
 • Analyse en voorspellingen op basis van de Gegevens van de Gebruiker (“profilering”)  De Eigenaar kan de Persoons- en Gebruiksgegevens die verzameld zijn via deze Applicatie gebruiken om Gebruikersprofielen te maken of bij te werken. Met dit type Gegevensverwerking kan de Eigenaar de keuzes, voorkeuren en het gedrag van de Gebruiker evalueren voor de doeleinden die in het betreffende artikel van dit document worden beschreven.
  Gebruikersprofielen kunnen ook worden aangemaakt met behulp van geautomatiseerde tools zoals algoritmen, die ook door derden kunnen worden geleverd. Om meer te weten te komen over de uitgevoerde profileringsactiviteiten, kunnen Gebruikers de relevante artikelen van dit document raadplegen.
  De Gebruiker heeft altijd het recht bezwaar te maken tegen dit soort profileringsactiviteiten. Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kan de Gebruiker het artikel van dit document raadplegen waarin de rechten van de Gebruiker worden beschreven.
 • Geautomatiseerde besluitvorming  Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een beslissing die rechtsgevolgen of vergelijkbare significante gevolgen voor de Gebruiker kan hebben, uitsluitend met technologische middelen wordt genomen, zonder enige menselijke tussenkomst.
  Deze Applicatie kan met de Persoonsgegevens van de Gebruiker beslissingen nemen die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op geautomatiseerde processen in overeenstemming met de in dit document beschreven doeleinden.
  Deze Applicatie maakt van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen gebruik voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de Gebruiker en de Eigenaar, dan wel op basis van uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker, indien deze toestemming wettelijk vereist is.
  Geautomatiseerde besluiten worden genomen met behulp van technologische middelen - meestal gebaseerd op algoritmen op basis van vooraf gedefinieerde criteria - die ook door derden kunnen worden geleverd. De overweging achter de geautomatiseerde besluitvorming is:

  • om het besluitvormingsproces mogelijk te maken of anderszins te verbeteren;
  • om Gebruikers een eerlijke en onbevooroordeelde behandeling geven op basis van consistente en uniforme criteria;
  • om de potentiële schade als gevolg van menselijke fouten, persoonlijke vooroordelen e.d. die kunnen leiden tot discriminatie of onevenwichtigheid in de behandeling van personen e.d., te beperken;
  • om het risico te beperken dat de Gebruiker zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Voor meer informatie over de doeleinden, de eventuele diensten van derden en de specifieke beweegredenen voor geautomatiseerde besluiten die in deze Applicatie worden gebruikt, kunnen Gebruikers de relevante artikelen in dit document raadplegen.
 • Gevolgen van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor Gebruikers en rechten van Gebruikers op wie deze van toepassing zijn


  Gebruikers op wie een dergelijke verwerking van toepassing is, kunnen daarom specifieke rechten uitoefenen die erop gericht zijn de potentiële gevolgen van de genomen geautomatiseerde besluiten te voorkomen of anderszins te beperken. Gebruikers hebben in het bijzonder recht om:

  • uitleg te krijgen over elk besluit dat wordt genomen ten gevolge van geautomatiseerde besluitvorming en het hun standpunt ten aanzien van dit besluit kenbaar te maken;
  • een beslissing aan te vechten door de Eigenaar te vragen deze te heroverwegen of op een andere basis een nieuwe beslissing te nemen;
  • bij een dergelijke verwerking om menselijke interventie van de Eigenaar te verzoeken en deze te verkrijgen.
 • Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kunt u als Gebruiker het artikel van dit document ten aanzien van de Gebruiker raadplegen.
Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.
 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Applicatie of de hieraan gerelateerde Diensten.

De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze Applicatie op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Applicatie en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt

Deze Applicatie ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.

Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Applicatie en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.


Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Applicatie (of externe diensten die worden ingezet in deze Applicatie ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze Applicatie die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Applicatie

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door deze Applicatie zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

Tracker

Onder Tracker worden alle technologieën verstaan - bv. Cookies, unieke identificaties, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting - waarmee Gebruikers gevolgd kunnen worden, bv. door toegang tot op het opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update: 29 september 2018